makers en performers uit de
euregio in beeld  
aankondigingen op het gebied van kunst en cultuur in de euregio
 

altijd op de hoogte van de actuele aankondigingen op het gebied van kunst en cultuur in de euregio !
 
Bonnefantenmuseum Maastricht
Keetje Mans Through the Vineland, 19.01.2013 - 28.04.2013

Eerste tentoonstelling in kader van programmalijn Tales from the backyard

Op 18 januari opent Through the Vineland, een solotentoonstelling van Keetje Mans, winnaar van de Koninklijke Prijs voor Vrije Schilderkunst in 2012. De tentoonstelling is de eerste in kader van de nieuwe programmalijn Tales from the backyard. Binnen deze programmalijn schenkt het museum aandacht aan uitzonderlijke oeuvres van beeldende kunstenaars uit de Euregio Maas-Rijn. De opening van de tentoonstelling vindt plaats om 17.00 uur en is voor iedereen toegankelijk!

Eigenzinnige mix van volkskunst en exotisme Through the Vineland is een tentoonstelling met schilderijen van de in Maastricht wonende en werkende Keetje Mans (Amsterdam, 1979). In haar symbolistisch getinte kunstwerken speelt ze met een eigenzinnige mix van volkskunst en exotisme, vermengd met elementen die voortkomen uit herinneringen aan haar jeugd op Curaçao. Op grote doeken creëert ze stillevens en narratieve taferelen, gelardeerd met flarden nauwelijks leesbare tekst, die de kijker meenemen naar mystieke, ondoorgrondelijke toevluchtsoorden.

Als representant van een nieuwe generatie beeldende kunstenaars in de Euregio participeert Mans actief in een netwerk van collega-kunstenaars, soms ook als assistent van tentoonstellingsmakers of kunstenaars bij de realisatie van kunstwerken in situ. Daarnaast is zij actief als zangeres in de kunstenaarsband Black Velcro, die zal optreden tijdens de opening van Through the Vineland op 18 januari in het Bonnefantenmuseum. De opening vindt plaats van 17.00 tot 20.00 uur en is voor iedereen toegankelijk. Bij de tentoonstelling is een publicatie uitgegeven met tekstbijdragen van Stijn Huijts en Wilma Sütö. Deze publicatie Keetje Mans Through the Vineland is verkrijgbaar in de Museum Shop.

Vruchtbare achtertuin
Het Bonnefantenmuseum is nauw verbonden met de Euregio Maas-Rijn. Deze regio heeft zijn neerslag gevonden in de geschiedenis, collecties en tentoonstellingen van het museum, dat zich altijd graag verhouden heeft tot kunst afkomstig uit het gebied van het Maasland, het Rijnland en de Zuidelijke Nederlanden. Met ingang van 2013 biedt de programmalijn Tales from the backyard het kader voor een reeks tentoonstellingen waar uitzonderlijke oeuvres van beeldend kunstenaars uit deze regio getoond worden. Hiermee wil het museum laten zien dat dit gebied in artistiek opzicht nog steeds een vruchtbare achtertuin is. De artistieke kwaliteiten van Keetje Mans, die haar in 2012 de Koninklijke Prijs voor Vrije Schilderkunst opleverden, maken haar de ideale voortrekker van Tales from the backyard.
 
 

Keetje Mans Through the Vineland, 19.01.2013 – 28.04.2013
First exhibition in the programme Tales from the backyard

Through the Vineland, a solo exhibition by Keetje Mans (winner of the 2012 Royal Award for Modern Painting) opens on 18 January. The exhibition is the first of a series in the new programme Tales from the backyard. In this programme, the museum will focus on exceptional oeuvres by artists from the Meuse-Rhine Euroregion. The opening will take place on 18 January from 17.00 to 20.00 and is open to everyone.
 
Distinctive mix of folk art and exoticism
Through the Vineland is an exhibition of paintings by Keetje Mans (Amsterdam, 1979), who lives and works in Maastricht. Her art works have symbolic overtones, and in them she plays with a distinctive mix of folk art and exoticism, combined with elements originating from memories of her childhood on Curaçao. On large canvases, she creates still lifes and narrative scenes, interlaced with fragments of barely legible text, which transport the viewer to mystical, unfathomable places of refuge.
 
As a representative of a new generation of visual artists in the Euroregion, Mans actively participates in a network of fellow artists, sometimes also acting as an assistant to artists and exhibition makers in realising art works on location. She is also active as a singer in the artists’ band Black Velcro, who will perform at the opening of Through the Vineland on 18 January in the Bonnefantenmuseum. The opening will take place from 17.00 to 20.00 and is open to everyone.
 
To accompany the exhibition, there is a publication with texts contributed by Stijn Huijts and Wilma Sütö. This publication, Keetje Mans Through the Vineland, is available from the Museum Shop.
 
Fertile backyard
The Bonnefantenmuseum has close links to the Meuse-Rhine Euroregion. The region is reflected in the history, collections and exhibitions of the museum, which has always enjoyed a special relationship with the art originating from the area of Maasland, Rhineland and the Southern Netherlands. From 2013, the programme Tales from the backyard will form the backdrop for a series of exhibitions showing exceptional oeuvres by artists from this region. The museum thus aims to show that this region is still a fertile backyard from an artistic point of view. Keetje Mans’ artistic qualities, which secured her the Royal Award for Modern Painting in 2012, make her the ideal pioneer for Tales from the backyard.