makers en performers uit de
euregio in beeld  
aankondigingen op het gebied van kunst en cultuur in de euregio
 

altijd op de hoogte van de actuele aankondigingen op het gebied van kunst en cultuur in de euregio !
 
Friday 28.03.2014
16.00–18.00 hrs
Filmzaal Schunck*
100 redenen voor…
de noodzaak van een euregionale cultuuragenda

Voor de meeste culturele instituten & makers in deze Euregio is het evident dat de tijd voorbij is van het ‘ieder voor zich’ en dat er naar nieuwe vormen en strategieën gezocht moet worden voor samenwerking op euregionaal weliswaar Europees schaalniveau. In de voorbereiding op de kandidatuur voor culturele hoofdstad 2018 is daar al vijf jaar lang aan gewerkt. 

Nu de politiek zich op euregionale schaal terug trekt, ligt de volle verantwoordelijkheid weer bij het culturele veld zelf! Daar moet beslist gezamenlijk aan gewerkt worden. Cultuur in deze Euregio is een belangrijk en uitermate interessant middel om mensen over de landsgrenzen heen met elkaar te verbinden. De artistieke bron in deze Euregio is sterk en gedreven. Het hangt van de makers en instituten af of cultuur het uithangboord kan worden van deze bijzondere plek. Welke nieuwe strategieën daarvoor nodig zijn, of er andere middelen en partners gezocht moeten worden en hoe sterk de economie erbij zou kunnen helpen, zijn vragen die wij gezamenlijk met u en onze gasten willen bespreken. 

 

100 Gründe für…
die Notwendigkeit einer euregionalen Kultur­agenda
Diskussionsplattform für aktuelle Themen in der Euregio
 
Für die meisten kulturellen Einrichtungen & Kulturschaffenden in dieser Euregio ist es schon längst evident, dass die Zeit des ‘jeder für sich’ vorbei ist und das nach neuen Formen und Strategien der Zusammenarbeit auf euregionalem  selbst europäischem Massstab gesucht werden muss. In der Vorbereitung auf die Kandidatur Maastricht kulturelle Hauptstadt 2018 wurde daran bereits mehr als fünf Jahre gearbeitet.
Jetzt wo die Politik sich auf euregionaler Ebene zurückgezogen hat, liegt die volle Verantwortung wieder bei den Kulturschaffenden selbst! Das muss unbedingt gemeinsam angepackt werden wenn wir wollen, dass Kultur in unserer Region gestärkt wird. Kultur ist ein wichtiges und interssantes Mittel, um Menschen über die Landesgrenzen hinweg miteinander zu verbinden. Die künstlerische Energie in dieser Euregio ist äusserst stark und engagiert. Es hängt von allen Beteiligten – Institute wie Schaffende – ab, ob Kultur das Aushängeschild dieses besonderen Ortes, der Euregio Maas-Rhein, werden kann.
Welche neuen Strategien dafür benötigt werden, ob andere Mittel und Partner gesucht werden müssen und in welchem Masse die Wirtschaft dabei helfen könnte, sind Fragen, die wir zusammen mit unseren Gästen diskutieren möchten.
 
100 raisons pour…
la nécessité d’un agenda culturel eurégional
Plateforme de discussion sur les thèmes d’actualité de la région
 
Pour la plupart des institutions & acteurs culturels de cette Euregio, il est depuis longtemps évident que le temps du ‘chacun pour soi’ est passé et que de nouvelles formes et stratégies doivent être recherchées pour une coopération à l’échelle eurégionale voire européenne. Dans le cadre de la préparation de la candidature pour le titre de Capitale européenne de la culture 2018, cinq années y ont été consacrées.
Maintenant que le politique s’est retiré, la pleine responsabilité repose à nouveau sur le champ culturel! Il est absolument nécessaire d’y remédier ensemble. La culture dans cette Euregio est un moyen crucial et particulièrement intéressant pour rapprocher les citoyens par-delà les frontières. La source artistique dans cette Euregio est riche et il appartient aux acteurs et institutions de faire de la culture  l’étendard de cet endroit si particulier.
Quelles nouvelles stratégies sont nécessaires à cela? D’autres moyens ou partenaires doivent-ils être mobilisés et comment l’économie peut-elle aider? Telles sont les questions que nous souhaitons aborder avec nos invités.